Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

Sự kiện sắp diễn ra