Kỷ Lục Gia Đào Tạo Lãnh Đạo Chuyển Hoá Đinh Ngọc Thi

DANH SÁCH CỘNG ĐỒNG HỌC VIÊN LÃNH ĐẠO CHUYỂN HOÁ ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN

Học viên Lãnh Đạo Chuyển Hóa
Giám Đốc

Nguyễn Ngọc Thành

Phó Tổng Giám Đốc

Trần Nhật Nam

Tổng Giám Đốc

Vũ Văn Liêm

Giám Đốc

Duy Nguyên

CEO – Founder

Quách Cẩm Nhiên

Tổng Giám Đốc

Phạm Thị Thu Tâm

CEO – Founder

Trương Thị Hoa Mỹ

Giám Đốc

Phạm Hà Thuỷ Anh

CEO – Founder

Nguyễn Thị Thiên Thảo

Giám Đốc

Huỳnh Dư

Chủ tịch HĐQT

Dương Minh Hùng

CEO – Founder

Lâm Quang Thư

CEO – Founder

Dương Quốc Thắng

Giám Đốc

Dương Hữu Thắng

CEO – Founder

Đào Bạch Tuyết