Coaching vs Mentoring – Sự khác biệt huấn luyện và cố vấn!

Mentoring tập trung nhiều phương diện hướng dẫn và chỉ dạy – coaching lại hướng đến trọng tâm là học tập thông qua phản ánh và nâng cao nhận thức.