Kỹ năng ra quyết định và tầm quan trọng của kỹ năng này

Kỹ năng ra quyết định là khả năng đưa ra hành động, lời nói, quyết định phù hợp nhất trong một tình huống cụ thể.