Văn hóa doanh nghiệp là gì? Vai trò của việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp là đời sống tinh thần của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp phải xây dựng được văn hóa thì mới phát triển và tồn tại được