Leader Retreat – Tái tạo năng lượng, Khơi nguồn trí tuệ thành công

Trở thành nhà lãnh đạo sáng suốt, trí tuệ và giàu sinh lực. Nhằm phục hồi thể chất, tái tạo sức sống, nâng cấp năng lượng và đánh thức.