Nhân sự là gì? Vai trò và vị trí của nhân sự đối với doanh nghiệp?

Nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo đủ người vào đúng vị trí và nuôi dưỡng một môi trường làm việc công bằng, tôn trọng.