Vai trò văn hóa doanh nghiệp – Chìa khóa giúp doanh nghiệp phát triển thành công và bền vững

Văn hóa doanh nghiệp quan trọng cho sự phát triển và thành công của tổ chức. Nó tập hợp giá trị, tín ngưỡng và thái độ của nhân viên, ảnh hưởng đến mọi khía cạnh của doanh nghiệp.