Tại sao xây dựng đội ngũ kế thừa là vô cùng quan trọng?

Những ai mong muốn doanh nghiệp trường tồn, đến một thời điểm sẽ nghĩ đến việc xây dựng và chuẩn bị cho doanh nghiệp một đội ngũ kế thừa vững chắc